Όροι χρήσης

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί προκειμένου να παρέχει πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας Epsilon Dental (εφεξής η «εταιρεία»). Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η χρήση των υπηρεσιών αυτής προϋποθέτει την αποδοχή των όρων που ακολουθούν.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας. Η εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί ή και να διακόψει τη λειτουργία μέρους ή και όλης της ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή, αποκλειστικά και κατ’ απόλυτη ευχέρεια χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει κάθε φορά πριν την χρήση να μελετάει τους όρους. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας απαγορεύεται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, καθώς και να μεταγραφεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, στην γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί ή σε μετάφραση, χωρίς προηγούμενη άδεια της εταιρείας. Αποκλείεται η δημόσια ή εμπορική χρήση, ιδίως δε η χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για τη δημιουργία βάσης δεδομένων ή η καταχώριση αυτού σε υφιστάμενες βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία έχει συλλέξει τις πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στην ιστοσελίδα επιδεικνύοντας επαγγελματική επιμέλεια από τις εγκυρότερες δυνατόν πηγές. Οι πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στην ιστοσελίδα αποσκοπούν στην παρουσίαση της εταιρείας, των προϊόντων και υπηρεσιών της.

Εντούτοις, δεν παρέχεται εγγύηση ως προς την πληρότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Ειδικότερα, εφιστάται η προσοχή ως προς το ότι οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να μην είναι πλέον επίκαιρες. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να ελέγχει οιαδήποτε πληροφορία αποκομίζει από την παρούσα ιστοσελίδα πριν να την χρησιμοποιήσει καθ\’ οιονδήποτε τρόπο. Τυχόν πληροφορίες οι οποίες δίνονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν απαλλάσσουν τον επισκέπτη/χρήστη από την υποχρέωση διεξαγωγής δικού του ελέγχου σχετικά με τις συμβουλές, ειδικότερα για παραμέτρους ασφαλείας (Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας) και τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων, με σκοπό την εξακρίβωση της καταλληλότητάς τους για τις επιδιωκόμενες χρήσεις και σκοπούς.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή συμβουλή αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, πρέπει να επικοινωνεί απευθείας με την εταιρεία μας.

Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχονται ότι η πρόσβαση σε αυτήν και το περιεχόμενο αυτής γίνεται με δική τους ευθύνη.

Η εταιρεία και τρίτα πρόσωπα ασχολούμενα με τη συγγραφή, την παραγωγή ή την αναμετάδoση της ιστοσελίδας δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή τραυματισμό συνεπεία της πρόσβασης ή της αδυναμίας πρόσβασης ή της χρήσης ή της αδυναμίας χρήσης της ή του γεγονότος ότι βασιστήκαν σε πληροφορίες προερχόμενες από αυτήν.